ما اعضای اتحادیه ای هستیم که بر اساس مبانی اعتقادی و اخلاقی اسلام و با حفظ هویت ملی، هم سو با تحولات قوانین نظام صنفی کشور به عنوان یک فرد صنفی خدمت رسان در تعامل با مشتریان مرتبط در سطح منطقه ای و ملی ، با ایمان به اراده ی خالق هستی و در جهت حفظ کرامت انسانی خود را پایبند به منشور اخلاقی اتحادیه مطابق با مفاد زیر میدانیم:

1- همیشه و در همه حال خود را در محضر خدا و او را در هر حال ناظر بر اعمال و رفتارمان میدانیم.

2- تقوا و پرهیزگاری را به عنوان معیار کرامت و برتری انسان ها در پیشگاه خداوند و عامل رستگاری در تمامی امور رعایت میکنیم.

3- احترام به قانون ، برخورداری از وجدان کاری و رعایت موازین شرعی را سرلوحه ی فعالیت های صنفی خود میدانیم.

4- با رعایت نظم و انضباط ، وقت شناسی ومسئولیت پذیری اماده ارائه خدمت به همگان هستیم.

5- ما بر این باوریم که مشتریان سرمایه های واقعی هستند، شخصیت و جایگاه ایشان در فرآیند ارتباطات متقابل محفوظ خواهد ماند.

6- مشارکت در تصمیم گیری و تشریک ساعی در راستای تحقق اهداف عالی قانون گذار ، فرهنگ جاری این واحد صنفی میباشد.

7- احترام ارباب رجوع و همکاران را بخشی از وظایف انسانی ، اسلامی و قانونی خود بر میشماریم و اهتمام به این امر را احترام گذاشتن به شخصیت والای انسانی خود ودیگران میدانیم

8-خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار مشتریان قرار داده و وظیفه داریم تا در حوزه کاری خود هر گونه اطلاعات مورد نیاز آنان را به سرعت و با توجه به قوانین و مقررات برای آنان فراهم آوریم و از اتلاف وقت آنان خود درای نماییم.

9- رعایت اعتدال ، انصاف ، وفای به عهد و حسن خلق را در اجرای وظایف صنفی ، اصولی تفکیک ناپذیر از شخصیت و منش خود میدانیم و بر این باوریم که مبنای ارزیابی فعالیت های ما ، نظرات و میزان رضایت مشتریان است.